POLACY W UK

Zamknięte biblioteki, odwołane zajęcia. Strajk w placówkach naukowych

Polish Express
Polish Express logo

Zamknięte biblioteki, odwołane zajęcia. Strajk w placówkach naukowych

Wy­kła­dow­cy i pra­cow­ni­cy ad­mi­ni­stra­cyj­ni w 149 in­sty­tu­cjach na­uko­wych w An­glii, Szko­cji i Walii rozpoczęli strajk. Jego powodem są „kwestie płacowe”.

Or­ga­ni­za­to­rem straj­ku jest zwią­zek za­wo­do­wy UCU (Uni­ver­si­ty & Col­le­ge Union) we współ­pra­cy z cen­tra­la­mi związ­ko­wy­mi Uni­son i Unite. Związ­kow­cy od­rzu­ca­ją ofer­tę 1-pro­cen­to­we­go wzro­stu płacy, wska­zu­jąc, że nie po­kry­wa on ro­sną­cych kosz­tów utrzy­ma­nia (rocz­na stopa in­fla­cji sięga na Wy­spach ok. 3 proc.).
 
Straj­ku­ją­cy wska­zu­ją też, iż po­gor­sze­nie ich sy­tu­acji pła­co­wej idzie w parze ze zwięk­sze­niem ob­cią­że­nia pracą, po­nie­waż zwol­nie­nia i za­mro­że­nie za­trud­nie­nia ozna­cza­ją przy­rost obo­wiąz­ków.
 
Kry­ty­ku­ją też ro­sną­ce za­sto­so­wa­nie tzw. kon­trak­tów ze­ro­wych po­le­ga­ją­cych na tym, że pra­cow­nik otrzy­mu­je wy­na­gro­dze­nie tylko za fak­tycz­nie prze­pra­co­wa­ny czas, a nie za czas, w któ­rym jest do dys­po­zy­cji pra­co­daw­cy.

Media do­no­szą o od­wo­ła­niu zajęć m.​in. na uni­wer­sy­te­tach Johna Mo­ore­sa i Hope’a w Li­ver­po­olu, wy­dzia­le che­mii w Lo­ugh­bo­ro­ugh, za­mknię­ciu bi­blio­te­ki uni­wer­sy­tec­kiej w Glas­gow. Strajk per­so­ne­lu po­moc­ni­cze­go wy­mu­sił za­mknię­cie se­kre­ta­ria­tów. Przed wy­dzia­ła­mi zor­ga­ni­zo­wa­no pi­kie­ty, licz­ne zwłasz­cza w Edyn­bur­gu, Stir­ling, Aber­de­en i Dun­dee. 

Chcesz się z nami podzielić czymś, co dzieje się blisko Ciebie? Wyślij nam zdjęcie, film lub informację na: [email protected]

Chcesz na bieżąco czytać o wydarzeniach w UK? Pobierz aplikację Polish Express News na Androida i iOS.
Materiał chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i publikowanie wyłącznie za zgodą wydawcy.


Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na ich używanie przez nasz serwis. Dodatkowo kiedy odwiedzasz naszą stronę, wstępnie wybrane firmy mogą odczytywać i korzystać z określonych informacji zapisanych na Twoim urządzeniu, aby wyświetlać odpowiednie reklamy bądź spersonalizowane treści. Dowiedz się więcej.OK